انشا طنز صفحه 55

*
Image result for ‫دانلود‬‎*


و انشا غیر طنز که اضافه شد

*

Image result for ‫دانلود‬‎*